Ładowanie

Fundacja IRD

Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka im. prof. Ireny Obuchowskiej powstała z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami, ich rodzinach oraz placówkach, które wspierają ich rozwój. Mottem przewodnim jej założycieli i członków zespołu są słowa Pani Profesor Ireny Obuchowskiej: „Dziecko reaguje na miłość miłością”.

O fundacji

Obecnie działania Fundacji są skoncentrowane na terenie dwóch miast: Poznania i Gniezna.

Inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin, wspieranie działalności placówek rehabilitacyjnych i terapeutycznych, to jedne z założeń działalności Fundacji. Jej członkowie za ogromną wartość uważają propagowanie wiedzy o ideach i zasadach pracy z dziećmi, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji.

Dla podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnościami, niezmiernie istotne jest aktywizowanie społeczeństwa do wspólnej walki o dobro tych osób, rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z nimi. Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka, stawia sobie za cel wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, kształtowanie w społeczeństwie świadomości wagi takich działań i motywowanie do ich podejmowania.

Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka im. prof. Ireny Obuchowskiej wszelkie swoje działania podejmuje z nadzieją i wiarą w to, że ich zwieńczeniem będzie, jakże cenny i ważny, dziecięcy uśmiech!

Wszystkie inicjatywy, cele działań i propagowane przez Instytut idee, wyrastają z tych właśnie słów. Najważniejszą misją Fundacji jest walka o to, aby świat dzieci był przepełniony miłością, radością i zrozumieniem.

Misja

Misja Fundacji

 • Geneza powstania

  Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka im. prof. Ireny Obuchowskiej, powstała z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami, ich rodzinach i placówkach, które wspierają ich rozwój. Mottem przewodnim jej założycieli i członków zespołu są słowa Pani Profesor Ireny Obuchowskiej: „Dziecko reaguje na miłość miłością”. Wszystkie inicjatywy, cele działań i propagowane przez Instytut idee, wyrastają z tych właśnie słów. Najważniejszą misją Fundacji jest walka o to, aby świat dzieci był przepełniony miłością, radością i zrozumieniem.

 • Założenia

  Inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin, wspieranie działalności placówek rehabilitacyjnych i terapeutycznych, to jedne z założeń działalności Fundacji. Jej członkowie za ogromną wartość uważają propagowanie wiedzy o ideach i zasadach pracy z dziećmi, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji.

 • Cele

  Dla podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnościami, niezmiernie istotne jest aktywizowanie społeczeństwa do wspólnej walki o dobro tych osób, rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z nimi. Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka, stawia sobie za cel wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, kształtowanie w społeczeństwie świadomości wagi takich działań i motywowanie do ich podejmowania.

 • To, co dla nas ważne

  Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka im. prof. Ireny Obuchowskiej wszelkie swoje działania podejmuje z nadzieją i wiarą w to, że ich zwieńczeniem będzie, jakże cenny i ważny, dziecięcy uśmiech!

O patronce - Irena Obuchowska

Prof. dr hab.Irena Obuchowska była wybitną osobowością, profesorem psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przez 40 lat związana była ze swą macierzystą uczelnią.

Publikacje naukowe

Pani profesor była autorką licznych publikacji naukowych, a od 1993 roku pisała także felietony popularyzujące osiągnięcia nauki w dziedzinie rozwoju oraz wychowania dzieci i młodzieży. Łącznie napisała 193 prace naukowe, w tym 5 książek. Kilkaset jej felietonów zostało zebranych w trzech tomach pod wspólnym tytułem "Kochać i rozumieć".

Wybrane publikacje książkowe:

 • "Dynamika nerwic" (PWN, 1983),
 • "Dziecko niepełnosprawne w rodzinie" (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999),
 • "Drogi dorastania" (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001),
 • "Dzieci małe i duże. Jak je kochać i rozumieć" (Wydawnictwo Media Rodzina, 2007),
 • "Nasze dzieci" (Wydawnictwo Media Rodzina, 2008).
Irena Obuchowska

Współpraca z organizacjami

Współpracowała z wieloma organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, między innymi:

 • Ogólnopolskim Komitetem Ochrony Praw Dziecka,
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem „Pro FUTURO”,
 • Stowarzyszeniem Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Bratek”,
 • Fundacją Barka,
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”,
 • Stowarzyszeniem Pomocy Chorym z Zespołem Turnera,
 • Fundacją Doktor Clown,
 • Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Przez wiele lat współpracowała z Instytutem Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu.

Nagrody i wyróżnienia

Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej Profesor Irena Obuchowska otrzymała wiele nagród i wyróżnień.

 • trzykrotnie była nagradzana przez Ministra Oświaty i Wychowania,
 • dwukrotnie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i raz przez Ministra Zdrowia-Otrzymała wiele nagród Rektora UAM,
 • w roku 1985 Profesor Irena Obuchowska otrzymała Złoty Krzyż Zasługi,
 • w roku 1988 – Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • w roku 1993 – Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • w roku 2004 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • w roku 2007 za całokształt pracy otrzymała najwyższe odznaczenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis.

Statut Fundacji

Statut Fundacji Instytut Rehabilitacji Dziecka Im. Prof. Ireny Obuchowskiej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka im. Prof. Ireny Obuchowskiej (zwana dalej Fundacją), ustanowiona przez: Monikę Chróst – Woźniak, Łukasza Czubaszewskiego, Agatę Konarską, Marię Konarską – Łuczak, Joannę Marchewka, Radosława Rutkowskiego oraz Beatę Urbaniak (zwanych dalej Fundatorami), aktem fundacyjnym sporządzonym w formie aktu notarialnego przez Notariusza Aleksandrę Błażejczak - Żdżarską w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Nowowiejskiego 10/14, w dniu 12 lutego 2015 roku (nr repertorium A 538/2015), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Gniezno.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych, a także międzynarodowych organizacji o tym samym, podobnym, uzupełniającym lub wspomagającym zakresie działania.
 4. Fundacja może współpracować z odpowiednimi pod względem realizowanego celu organizacjami pozarządowymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.
 5. Fundacja współpracuje z organami administracji publicznej.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

II. Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji

§ 4

 1. Celami Fundacji są:
  1. wspieranie działalności placówek, w których prowadzona jest rehabilitacja i terapia osób z niepełnosprawnościami do 18 roku życia (zwanych dalej dziećmi z niepełnosprawnościami);
  2. popularyzowanie wiedzy o ideach i zasadach rehabilitacji i terapii poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji;
  3. inicjowanie i realizowanie różnych dodatkowych form pomocy dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin, w zakresie rehabilitacji i adaptacji w społeczeństwie;
  4. aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych;
  5. organizowanie i prowadzenie instytucji szkoleniowych, zajmujących się propagowaniem wiedzy i terapii dotyczącej całościowych zaburzeń rozwoju.
 2. Realizując cele określone w ust. 1, Fundacja prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu społeczności.
 3. W zakresie celów określonych w ust. 1, działalność prowadzona przez Fundację ma charakter działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w szczególności w zakresie art. 4 ust. 1 pkt 7 wskazanej ustawy: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych).

§ 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez następującą nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
  1. wspieranie wiedzą merytoryczną placówek w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym merytoryczna i doradcza opieka nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami z otoczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi (PKD 94 - działalność organizacji członkowskich);
  2. udzielanie placówkom, w których prowadzona jest rehabilitacja i terapia dzieci z niepełnosprawnościami, wsparcia o charakterze majątkowym, na realizację ww. celów (PKD 94 - działalność organizacji członkowskich);
  3. organizowanie i wspieranie placówek oraz ośrodków rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych realizujących terapię dzieci z niepełnosprawnościami (PKD 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi);
  4. diagnozowanie i wczesną rehabilitację i terapię dzieci z niepełnosprawnościami (PKD 86 – opieka zdrowotna);
  5. współpracę z ośrodkami naukowymi w celu rozwoju efektywnych form pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami (PKD 72 - badania naukowe i prace rozwojowe);
  6. prowadzenie badań naukowych dotyczących poprawy efektywności pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami (PKD 72 - badania naukowe i prace rozwojowe);
  7. prowadzenie szkoleń propagujących terapię i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz prowadzenie dodatkowych form rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami (PKD 85 - edukacja);
  8. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami i placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp. (PKD 94 - działalność organizacji członkowskich);
  9. korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet) w celu propagowania idei wspierania rehabilitacji i terapii dzieci z niepełnosprawnościami (PKD 94 - działalność organizacji członkowskich);
  10. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej na rzecz wspierania terapii dzieci z niepełnosprawnościami poprzez:
   1. organizowanie imprez okazjonalnych (PKD 94 - działalność organizacji członkowskich),
   2. współpracę w zakresie działalności szkoleniowej i oświatowej z placówkami służby zdrowia i oświaty (PKD 85 – edukacja),
   3. tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych (PKD 91 - działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą),
   4. prowadzenie własnej działalności publicystycznej i wydawniczej (PKD 58 - działalność wydawnicza),
   5. pomoc finansową i rzeczową w organizowaniu warsztatów rzemieślniczych i stanowisk pracy chronionej dla osób niepełnosprawnych realizujących program terapii behawioralnej (PKD 94 - działalność organizacji członkowskich);
  11. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 94 - działalność organizacji członkowskich);
  12. organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia członków i współpracowników Fundacji (PKD 94 - działalność organizacji członkowskich);
  13. przekazywanie dotacji i majątku na rzecz innych organizacji o takim samym lub podobnym charakterze działalności (PKD 94 - działalność organizacji członkowskich);
  14. składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego (PKD 94 – działalność organizacji członkowskich);
  15. fundowanie stypendiów naukowych dla dzieci z niepełnosprawnościami (PKD 85 – edukacja).
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez następującą odpłatną działalność pożytku publicznego:
  1. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form szkolenia, poradnictwa i terapii dla osób z niepełnosprawnościami, a także ich rodzin oraz specjalistów (PKD 85 – edukacja);
  2. organizowanie i prowadzenie dodatkowych form rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnościami (PKD 86 – opieka zdrowotna);
  3. organizowanie i prowadzenie szkoleń o charakterze instruktażowym i superwizyjnym z zakresu rehabilitacji i terapii dla rodziców i praktyków (PKD 85 – edukacja);
  4. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych dla osób niepełnosprawnych (PKD 86 – opieka zdrowotna);
  5. organizowanie wczasów rodzinnych dla osób niepełnosprawnych (PKD 79.1 - działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki);
  6. własnej działalności publicystycznej i wydawniczej (PKD 58 - działalność wydawnicza);
  7. organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad i konferencji (PKD 94 - działalność organizacji członkowskich);
  8. organizowanie seminariów w celu kształcenia członków i współpracowników Fundacji (PKD 85 – edukacja).

§ 6

 1. Dla osiągnięcia swoich celów, Fundacja może wspierać inne organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa handlowego.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100 (dwa tysiące sto) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych.

§ 8

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku Fundacji;
 5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 9

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia – jeżeli z okoliczności wynika, że długi spadkowe mogą przewyższać stan czynny spadku – Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 10

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej Osobami Bliskimi);
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
 4. nabywanie towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów, dalej zwane także Zgromadzeniem;
 2. Zarząd Fundacji, dalej zwany także Zarządem;
 3. Komisja Rewizyjna.

V. Zgromadzenie Fundatorów

§ 12

 1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy, niektórzy z Fundatorów, bądź jeden Fundator.
 2. W przypadku śmierci któregoś z Fundatorów w jego miejsce wchodzą spadkobiercy tego Fundatora – prawa jakie miał zmarły Fundator służą wszystkim spadkobiercom Fundatora wspólnie; do wykonywania tych praw Spadkobiercy powinni wskazać Fundacji jedną osobę.
 3. Zgromadzenie wytycza ogólne kierunki działalności Fundacji i wykonuje inne uprawnienia przewidziane niniejszym statutem.
 4. Każdemu Fundatorowi służy jeden głos.
 5. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są bezwzględną większością głosów. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów mogą być podjęte, jeżeli wszyscy Fundatorzy zostaną prawidłowo zawiadomione o posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów.

VI. Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób powoływanych uchwałą Zgromadzenia Fundatorów na czas nieoznaczony.
 2. Zgromadzenie Fundatorów wyznacza Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 4. Zgromadzenie Fundatorów może odwołać członka Zarządu Fundacji w każdym czasie.
 5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. W razie skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za takie przestępstwo – jego członkostwo w Zarządzie ustaje.
 6. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzję o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustaleniu ich wynagrodzenia.

§ 14

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez poprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 3. Do reprezentowania Fundacji - zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych - uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
 4. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach bezwzględną większością głosów.
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie rocznych planów działania Fundacji oraz jej planów finansowych;
  2. przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  3. zarządzanie majątkiem Fundacji;
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  5. podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 7. Zarząd co roku, do końca lutego, zobowiązany jest przekazać Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

VII. Komisja Rewizyjna

§ 15

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym i opiniującym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje uchwałą Zgromadzenie Fundatorów.
 4. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Komisji Rewizyjnej lub odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów.
 5. Zgromadzenie Fundatorów wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Komisji Rewizyjnej.
 6. Komisja Rewizyjna jest odrębnym organem od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 16

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji, z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej lub Zgromadzenia Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – bezwzględną większością głosów.

§ 17

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji, w tym badanie gospodarki finansowej Fundacji oraz nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu Fundacji;
 2. przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium.

§ 18

Komisja Rewizyjna, w celu wykonywania swych zadań, jest uprawniona do dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, badania corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz podejmowania decyzji o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu.

VIII. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 19

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

 1. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 3. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
 4. sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
 5. działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
 6. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 7. działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
 8. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

§ 20

 1. Działalnością gospodarczą prowadzoną przez Fundację kieruje Zarząd.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczany jest w całości na finansowanie działalności statutowej Fundacji.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

IX. Połączenie z inną fundacją

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

Decyzję o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów większością 2/3 głosów Fundatorów.

X. Likwidacja Fundacji

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów większością 2/3 głosów Fundatorów.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów większością 2/3 głosów Fundatorów.

§ 25

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele określone w § 4 ust. 1 niniejszego statutu.

XI. Postanowienia końcowe

§ 26

Decyzję w sprawie zmiany statutu Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 27

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Instytut Rehabilitacji Dziecka im. Prof. Ireny Obuchowskiej
 • Monika Chróst – Woźniak
 • Łukasz Czubaszewski
 • Agata Konarska
 • Maria Konarska – Łuczak
 • Joanna Marchewka
 • Radosław Rutkowski
 • Beata Urbaniak

Zarząd

Marta Pomorska

Prezes

dr Beata Urbaniak

Wiceprezes

Magdalena Jelinek

Skarbnik

Kontakt

ul. Zakręt 9/3 ,60-351 Poznań, Polska
Nr konta bankowego: MBank : 41 1140 2004 0000 3902 7568 036

Marta Pomorska

600 415 426

dr Beata Urbaniak

604 061 026

Napisz do nas

info@funadacjaird.pl

Wiadomość została wysłana.

W trakcie wysyłki...

Błąd. Wiadomość nie została wysłana.